Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-07-29

Informacja

Rysunek przedstawia logo urzędów pracyRysunek przedstawia logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

zaprasza pracodawców / przedsiębiorców do składania wniosków:

 

- o dofinasowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

 

- o refundację składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy,

 

- o refundację części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.

 

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.

 

Szczegółowe informacje dostępne są  w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców – formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców – dofinansowanie za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r. życia  / refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia / prace interwencyjne  

oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi pl. Wolności 23,  

 

- prace interwencyjne – II piętro, pok. 204, tel. 52-55-90-805,

 

- dofinansowanie za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r. życia,  parter,  tel. 52-55-90-815,  

 

- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia – parter, sala nr 2,  tel. 52-55-90-814

2014-07-29

Grant na telepracę

 

obrazek przedstawia logo urzedów pracyobrazek przedstawia logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

 

zaprasza pracodawców / przedsiębiorców do składania wniosków:

- o utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy „grant na telepracę”

- o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.

 

Powyższe formy aktywizacji przeznaczone są dla bezrobotnych rodziców  powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub sprawowania opieki nad osoba zależną. W ramach grantu na telepracę  i świadczenia aktywizacyjnego aktywizowani mogą być bezrobotni, dla których ustalony został II profil pomocy.

 

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.

Przy rozpatrywaniu wniosków brana będzie pod uwagę ich kompletność  i prawidłowość wypełnienia oraz ilość osób bezrobotnych spełniających wymagania pracodawcy  przedsiębiorcy zawarte we wniosku. W przypadku oczekiwań wykraczających poza kompetencje osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wniosek nie będzie uwzględniony.

 

Szczegółowe informacje dostępne są  w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców – formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców – grant na telepracę lub świadczenie aktywizacyjne oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi pl. Wolności 23, pok. 205 tel. 52-55-90-807

 

2014-07-25

Informacja o bonach

Rysunek przedstawia logo urzędów pracy

Rysunek przedstawia logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi                                                          Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego, bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego i bonu na zasiedlenie.

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach oraz druki wniosków dostępne są w zakładce dla bezrobotnych i poszukujących  pracy – formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy:

- bon szkoleniowy

- bon stażowy

- bon zatrudnieniowy

- bon na zasiedlenie

oraz u swoich doradców klienta

 

 

 

Druki wniosków o bony dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania – osoby bezrobotne – zakładka z nazwą bonu  

 

 

 

 

 

 

2014-07-11

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

w ramach środków POKL dz. 6.1.3. „Moja szansa”

 

Zaprasza pdmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych,

 niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły

do składania wniosków

o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

  1.  Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 14.07.2014 r. do dnia 22.07.2014 r.

  2.  Wysokość refundacji na jedno stanowisko pracy  - maksymalnie do 20.000,00 zł brutto,

  3.  Urząd posiada środki na wyposażenie lub doposażenie  6 stanowisk pracy,

  4.  Na utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

     kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Tuchola, a w szczególności: 

 a) osoby bezrobotne do 25 roku życia – w tym zarejestrowane krócej niż 4 miesiące, nie uczestniczące w kształceniu lub

     szkoleniu,

 b) osoby bezrobotne po 50 roku życia,

 c) osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

 

      5.   Planowany termin podpisania „ Umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”

            –  do dnia 15 sierpnia 2014 r.

      6.   Termin wypłaty refundacji – do 90 dni od dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego

 

Dobór kandydatów:  Zgodnie z wytycznymi MPiPS nie ma możliwości wskazania konkretnej osoby bezrobotnej we wniosku z imienia i nazwiska oraz refundacji specjalistycznych stanowisk pracy,

 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  

oraz w tut. Urzędzie pok 205, II piętro

lub pod numerem telefonu 52 559 08 07

Czytaj aktualność: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe PUP Tuchola Sala 209 16 od 2014-06-01
do 2014-09-30
Staże nie dotyczy CAZ 1 od 2013-12-31
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >